Latest News

2015-01-08-08-26-29በፌዴራል፣ በክልል እና በከተማ አስተዳደሮች የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት መካከል የሚደረገው 6ኛ ዙር የጋራ የምክክር መድረክ ጉባኤ በኢሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴል አዳራሽ ታህሳስ 20 ቀን 2007 ዓም .ተካሄደ፡፡የዕለቱ የክብር እንግዳ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ...
2015-01-06-13-33-00በፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትና በክልልና የከተማ አስተዳደር የገ/ኢ/ል/ቢሮዎች መካከል የሚደረገው 6ኛ ዙር የጋራ የምክክር መድረክ ጉባኤ በሂልተን ሆቴል አዳራሽ ታህሳስ 21 ቀን 2007 ዓም .ተካሄደ፡፡ የዕለቱ የክብር እንግዳ የመንግስት ግዥና ንብ...
2014-12-24-13-31-10የፌደራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በመንግስት ቋሚ ንብረት አስተዳደር  እና በስቶክ አስተዳደር ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ሥልጠና ለሚመለከታቸው የፌደራል ባለበጀት መ/ቤቶች የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ከታህሳስ 6-10 ቀን 2007 ዓ.ም በኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት ሰጠ ፡፡የፌደራል መንግስት የግዥና ...
2014-12-15-14-01-32የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በግዥ ዙሪያ ከሁሉም የፌዴራል መ/ቤቶች ለተውጣጡ ሰልጣኞች ከህዳር 29 እስከ ታህሣሥ 3/2007 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ለአምስት ቀናት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ሰጠ፡፡ ሥልጠናው በዋናነት በፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች በግዥ ሥርዓትና አጠቃቀም ላይ ያለውን...
9-የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፣ከመንግሥት የግዥና የንብረት ማስወገድ አግልግሎት እና ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ባላአደራ ቦርድ ጋር በመተባበር የብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዓል ቀንን ህዳር 26 ቀን 2007 ዓ.ም. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር  አዳራሽ በ...