Latest News

2014-12-15-14-01-32የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በግዥ ዙሪያ ከሁሉም የፌዴራል መ/ቤቶች ለተውጣጡ ሰልጣኞች ከህዳር 29 እስከ ታህሣሥ 3/2007 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ለአምስት ቀናት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ሰጠ፡፡ ሥልጠናው በዋናነት በፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች በግዥ ሥርዓትና አጠቃቀም ላይ...
9-የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፣ከመንግሥት የግዥና የንብረት ማስወገድ አግልግሎት እና ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ባላአደራ ቦርድ ጋር በመተባበር የብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዓል ቀንን ህዳር 26 ቀን 2007 ዓ.ም. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር  አዳራሽ...
2014-12-01-07-20-44  ከፌ.መ.ግ.ን.አ.ኤ የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተሬት
2014-11-24-14-04-45በሀገራዊ ፖሊሲ ሰነዶች ላይ ስልጠና ተሰጠ የፌደራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በኢትዮጵያ ህዝቦች ትግልና ሀገራዊ ህዳሴ፣በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ትግልና ፈተናዎቹ፣ በህገ መንግስታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም፣የልማታዊ ሲቪል ሰርቪስ የመገንባት ፋይዳና የሲቪል ሰርቪሱ ሚና፣እና የተሀድሶው መስመር...
2014-10-13-12-44-53   የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ብሔራዊ የባንዲራ ቀን ተከበረ የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርና ከመንግሥት የግዥና የንብረት ማስወገድ አግልግሎት ጋር በመተባበር በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በታችው ግቢ ጥቅምት 3 ቀን 2007...