The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

ከተመረጡ የመንግስት መ/ቤቶች ጋር በግዥና ንብረት ኦዲት ግኝቶች ዙሪያ የምክክር መድረክ ተካሄደ

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በዋና ዋና የኦዲት ግኝቶች እና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ከተመረጡ የመንግስት መሥሪያ ቤቶች ጋር በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አዳራሽ ከመስከረም 9–10/2011 ዓ.ም. የጋራ የምክክር መድረክ አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በምክክር መድረኩ የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት የመድረኩ ዓላማ በመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ዙሪያ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ዉይይት በማድረግ የሚፈቱበትን አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንዲያስችል የተዘጋጀ የምክክር መድረክ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ዋና ዳይሬክተሯ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ቀጣይ የሆነ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፉን ከማሻሻል ጀምሮ የአዋጁ ማሰፈጸሚያ መመሪያዎችንና ማኑዋሎችን የማዘጋጀት፣ በወረዳ መዋቅር ካላቸው የስራ ባህሪ አጣጥመው ሊጠቀሙት የሚችሉትን የግዥ መመሪያዎችን የማዘጋጀት፣ የሙያ ስልጠናዎችን የመስጠት፣ የግዥና ንብረት አሰተዳደር ስራዎችን በዋና ዋና መለኪያዎች የመመዘን፣ የኤሌክትሮኒከ ግዥ ዘዴን ተግባራዊ በማድረግ በተለይም ግልጸኝነትንና የመረጃ ተደራሽነትን በማስፋት ተወዳዳሪነትን ለማጠናከር በኤጀንሲው የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎችን ትኩረት በመስጠት በተለይም በዘንድሮው በጀት ዓመት በሙከራ ትግበራ በመጀመር በቀጣይም በሁሉም የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ለማስፋት ታስቦ የተጀመረውን ኢ-ፕሮክዩርመት ሁላችንም ቅድሚያ ትኩረት ሰጥተን ልናሳካ ይገባል ብለዋል፡፡በመቀጠልም ዋና ዳይሬክተሯ አሁን ያለንበት ወቅት ከምን ጊዜውም በላይ በአገራችን የተጀመረውን የልማትና የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሂደት ቀጣይነት ለማረጋገጥ የምንተጋበት፣ በተሰማራንበት የስራ መስክ የሕዝብ አገልጋይነታችንና ወገንነታችንን የምናጠናክርበት በተለይም ከተልዕኮአችን አንጻር በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር አፈጻጸም ዙሪያ የሚስተዋሉ የመልካም አሰተዳደር እጦት መገለጫ የሚሆኑና ለኪራይ ሰብሳቢነትና ብልሹ አሰራር በር የሚከፍቱ አሰራሮችን በመዝጋት በምትኩ ተገልጋይን ማዕከል ያደረገ አሠራርን እና መልካ አስተዳደርን በማስፈን፣ በሀገር አቀፍ የተጀመረውን የለውጥ አመራር እና የመደመር ጉዞ ከዳር ለማድረስ በጋራ በመመካከርና በመወያየት የሚያጋጠሙንን ችግሮች ለመፍታ አንዱ ከሌላው ተሞከሮ በመውሰድ የመንግስትን ውስን ሀብት በአገባቡ በመጠቀም ልማታችንን ለማፋጠን መረባረብ እንደሚጠበቅብን ገልጸዋል፡፡አቶ ነጋሽ ቦንኬ በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የግዥ አፈጻጸምና ንብረት ማስወገድ አቤቱታ ማጣራት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ስልጠና የሰጡ ሲሆን ሰለ አቤቱታ ማጣራት፣ አቀራረቡና ሰለስነ-ሥርዓቱ፣ በግዥ ፈጻሚው መ/ቤት ሰለሚካሄድ የአቤቱታ ማጣራት ሂደት፣ ስለ ግዥ አፈጻጸምና ንብረት አወጋገድ አቤቱታ አጣሪና ውሳኔ ሰጪ ቦርድ፣ አቤቱታ ሰለሚቀርብባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች፣አቤቱታ ማቅረብ ስለማይቻልባችወ ጉዳዮች፣ የጥፋተኝነት ሪፖርት ስለማይቀርብባቸው ሁኔታዎች የጥፋተኝነት ሪፖርት ሰለሚቀርብባቸው ጉዳዮች ላይ እና ሰለአቤቱታና የጥፋተኝነት ሪፖርት ማጣራት ሂደት አጠቃላይ ገጽታ እና በአፈጻጸም ሰለታዩ የአሰራር ችግሮች በዝርዝር አሰረድተዋል፡፡

Read more...

በግዥና ንብረት ኦዲት ግኝት ዙሪያ ከመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር የጋራ ምክክር መድረክ ተካሄደ

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በዋና ዋና የኦዲት ግኝቶች እና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ከመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር  በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አዳራሽ ከመስከረም 7–8/2011 ዓ.ም. የጋራ የምክክር መድረክ አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በምክክር መድረኩ የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት የምክክር መድረኩ ዓላማ በመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ዙሪያ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ምክክር በማድረግ የሚፈቱበትን አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንዲያስችል የተዘጋጀ የምክክር መድረክ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ዋና ዳይሬክተሯ በሀገራችን እየተመዘገበ ከሚገኘው ሁለንተናዊ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ጋር በተያያዘ መንግስት ከፍተኛ መጠን ያለው በጀት በየዓመቱ ለመንግስት ግዥ እንደሚመድብና ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው የመንግስት ገንዘብ የተዘረጋውን የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር የህግ ማዕቀፍን ተከትሎ ሥራ ላይ እንዲውልና ውጤታማ እንዲሆን ኤጀንሲው በአዋጅ የተሰጡትን ስልጣንና ሃላፊነት መሠረት በማድረግ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡
በመቀጠልም በመንግስት ግዥ አፈጻጸም እና ንብረት አስተዳደር ዙሪያ ለስራ ኃላፊዎች እና ለባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ሥልጠና በመስጠት፣ የኮምፕሊያንስ ኦዲት በማድረግ በግኝቶቹ መሰረት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ክትትል በማድረግ ፍትሃዊ፣ ግልጽና ቁጠባን ማዕከል ያደረገ የግዥ እና ንብረት አሰተዳደር ሥርዓት እንዲኖር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉና በዚያው ልክ ቀላል የማይባሉ ለውጦችም እየተመዘገቡ ያለ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
አቶ ዘለቀ ታፈሰ በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የግዥና ንብረት ኦዲትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጥናታዊ ፅሁፍ ያቀረቡ ሲሆን በ2010 ዓ.ም በፌዴራል የግዢ እና ንብረት ኦዲትና ክትትል ዳይሬክቶሬት በተደረገ የግዢ ኦዲት ወቅት ስለተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች፣በ2010ዓ.ም በዋና ኦዲተር ኦዲት ወቅት በግዢ፣ በንብረትና በተሸከርካሪ ስምሪት ላይ ስለተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች፣ በ2010ዓ.ም በመንግስት ግዥና ንብረት ኦዲትና ክትትል የግዢ ኦዲት ተደርገው የኦዲት ግኝት ስለታየባቸው መ/ቤቶችና የግኝቶቻቸው ደጋፊ ሰነዶች፣ በ2011ዓ.ም ኦዲት ወቅት ግኝቶችን በመቀነስ የተሻለ የግዢ፣የንብረትና የተሽከርካሪ ስምሪት አፈፃፀም እንዲኖር የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር ስለማድረግ፣ በግዢ፣ በንብረትና በተሽከርካሪ ስምሪት ስርአቱ ውስጥ ያሉ በኦዲቱ የተለዩትን ግኝቶችና በምክክሩ የሚገኙ ምክረ ሐሳቦችን በማካተት የአቅም ግንባታውን ስራ የበለጠ ተደራሽ ስለማድረግ እና የኦዲት ግኝቶችን በሪፖርት ላይ በተገለፀው ጊዜ እርምት እርምጃ ወስዶ በወቅቱ ያለማሳወቅ ምክንያትን ለመለየትና ለወደፊቱ የመፍትሄ አቅጣጫ ስለማስቀመጥ አስረድተዋል፡፡

Read more...

የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ኤጀንሲ ከክልል አቻ ተቋማት ጋር የምክክር መድረክ አካሄደ

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከፌዴራል፣ ከክልል እና ከከተማ አስተዳደር የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት ጋር በኢንተርኮንትኔንታል ሆቴል ነሐሴ 10 ቀን 2010 ዓ.ም. የምክክር መድረክ አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በምክክር መድረኩ የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት በሀገራችን እየተመዘገበ

ከሚገኘው ሁለንተናዊ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ጋር በተያያዘ መንግስት ከፍተኛ መጠን ያለው በጀት በየዓመቱ ለመንግስት ግዥ እንደሚመድብ፣ ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው የመንግስት ገንዘብ የተዘረጋውን የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር የህግ ማዕቀፍን ተከትሎ ስራ ላይ እንዲውልና ውጤታማ እንዲሆን በአዋጅ የተሰጡትን ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት በማድረግ በርካታ ስራዎችን እያከናወኑ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡በመቀጠልም ዋና ዳይሬክተሯ ይህ የጋራ የውይይት መድረክ በሀገር ደረጃ የተናበበ የግዥና ንብረት አሰተዳደር ሥርዓት እንዲኖር ለማድረግና በየደረጃው እየተከናወኑ ያሉ ተግባራን ተጣጥመውና ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ከማድረግ አንጸር በመንግስት ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ዘርፍ እንደመሆኑ መጠን በአፈጻጸም ሂደት እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችንም ሆነ መልካም ተሞክሮዎች የምንላቸውን ፊት ለፊት በግልጽ በማንሳት ጥልቀት ያለው ውይይት በማድረግ የምናገኘውን መልካም ልምዶች በመቀመር የሥራዎቻችን ልምድ የምንቀስምበት ሁሌም ለተሻለና ለላቀ ውጤት በመትጋት በተሰማራበት የስራ መስክ ውጤታማ የሆነ፣ ከኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር የጸዳ፣ አድሎአዊ አሰራርን የሚነቅፍ፣ በሀገርና በህዝብ ተጠቃሚነት የሚረካ አዕምሮ በማበልጸግ በግዥ ዙሪያ የተጋረጡ አሉታዊ አመለካከቶችን በማረም ለሕዘባችን ተጠቃሚነት ሚናችንን መወጣት አለብን ብለዋል፡፡

አቶ ፀጋዬ አበበ በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የግዥ አሰተባባሪና የሥልጠና አማካሪ የሆኑት የ2009 ዓ.ም. የቁልፍ የግዥ አመላካቾች /KPI/ አፈጻጸም ሂደትና የወረዳ ኦዲት ሽፋን በአራቱ /በትግራይ፣ደቡብ፣ኦሮሚያና አማራ/ለሙከራ በተመረጡ ክልሎች KPI እንዲተገብሩ ሥልጠና መሰጠቱን ገልጸዋል፡፡የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የ2009 ዓ.ም. የቁልፍ የግዥ አመላካቾች /KPI/ አፈጻጸም ሂደትና የወረዳ የግዥ አፈጻጸምን ሂደትና የሸፋን ደረጃ ተሞክሮ እንዲሁም የአማራ ክልል የመንግስት ግዥና ንብረት ማሰወገድ አገልግሎት የ2010 ዓ.ም. አፈጻጸምና የጋጠሙ ተግዳሮቶችን በክልሉ ተወካዮች ቀርበዋል፡፡ በመጨረሻም ከተሳታፊዎች የተለያዩ አሰተያየቶች የተሰጡ ሲሆን ጥያቄዎችም ተነስተው ለጥያቄዎቹም መልስ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ለአንድ ቀን በቆየው በዚህ የምክክር መድረክ ስብሰባ ላይ 100 የሚሆኑ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡

ከኢትየጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት፣ከፌዴራልና ከክልሎች ጋር የምክክር መድረክ ተካሄደ

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከኢትየጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት፣ከፌዴራል እና ከክልል የከተማ አስተዳደር የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት ጋር የምክክር መድረክ በኢንተርኮንትኔንታል ሆቴል ነሐሴ 11 ቀን 2010 ዓ.ም. የምክክር መድረክ አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በምክክር መድረኩ የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት መንግስት የተለያዩ የልማት ዕቅዶችን ነድፎ ተግባራዊ ለማድረግ መላውን የአገራችንን ህዝቦች በማሰተባበር ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በርካታ የልማት ሥራዎች ሲያከናውን መቆየቱንና ከዚህም የተነሳ በአገራችን በየዓመቱ ከሌሎች ተመሳሳይ ደረጃ ከሚገኙት የአፍሪካ ታዳጊ አገራት ጋር ሲነጻጸር በተሻለ መልኩ የኢኮኖሚ ዕድገት እየተመዘገበ መገኘቱን ገልጸዋል፡፡
በመቀጠልም ዋና ዳይሬክተሯ ይህ የጋራ የውይይት መድረክ ምክከር እንዲያደርግባቸው የተዘጋጁት አጀንዳዎች እስካሁን በንግዱ ማህበረሰብ በኩል የተነሱ ጉዳዮችን አስመልክቶ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ በስራ ላይ ያለውን የመንግስት የግዥ ሥርዓት የሚዳስሱ እና የአፈጸጸም ግንዛቤ የሚያሳድጉ መሆኑ እነደሚታመንና ይህ የውይይት መድረክ የመንግሥትን የግዥ ስርዓት እና አሰራሩን ማንኛውንም ወገን በግልጽ መረዳት እነዲችልና አድሎአዊ አሰራርን በመከላከል የልማታችን ፀር የሆነውን ሙስና እና ብልሹ አሰራርን ለመታገል ከፍተኛ አሰተዋፅኦ ያለው ከመሆኑም በላይ ለመንግስት ልዩ ልዩ ግዥዎች የተመደበ የህዝብ ገንዘብ ለታለመለት ዓላማና ግብ እንዲውል ከፍተኛ አሰተወጽኦ ያድርጋል ብለው እንደሚያስቡ ገልጸዋል፡፡፡

አቶ ሃብታሙ መንገሻ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የሕግ አገልግሎት ባለሙያ እየተሻሻለ የሚገኘውን የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር አዋጅ ያካተታቸውን ዋና ዋና ጉዳዮችና ያለበትን ደረጃ፣ አዋጁን ማሻሻል ያስፈለገበት ዋና ምክንያት፣ ከጨረታ ሽያጭ ጋር ተያይዞ በድረ-ገጽ መመዝገብን በተመለከተ፣ ስለ ፐርፎርማንስ ግዥ፣ ስለ ላይፍ ታይም ኮስት አናሊስስ፣ የኮመን ዩዝርሰ አይተምን በተመለከተ፣ ስለ ልዩ አሰተያየት፣ ስለገበያ ጥናት ሰፋ ያለ ገለጻ አድርገዋል፡፡ አቶ ተስፋዬ ብርሃኑ የመንግስት ግዥና ንብረት ማሰወገድ አገልግሎት ም/ዋና ዳይሬክተር በ2010 በጀት ዓመት በመንግስት ግዥና ንብረት ማሰወገድ አገልግሎት ስለተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት፣ያጋጠሙ ችግሮችና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫን በሚመለከት፣ ስለመድን ዋስትና፣ ቶነርና ጎማን በተመለከተ፣ ስለኬሚካል አወጋገድ ጉዳይ፣ ስለዓለም አቀፍ ግዥ፣ስለጥቅል ግዥ፣የአገር ውስጥ ምርትን በሚመለከት በዝርዝር አሰረድተዋል፡፡በመጨረሻም ከተሳታፊዎች የተለያዩ አሰተያየቶች የተሰጡ ሲሆን ጥያቄዎችም ተነስተው ለጥያቄዎቹም መልስ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ለአንድ ቀን በቆየው በዚህ የምክክር መድረክ ስብሰባ ላይ 150 የሚሆኑ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡


ከመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

More Articles...